Keď sa rozhodnete vkročiť do činnosti likvidácie spoločnosti, čaká Vás zdĺhavý proces, ktorý vyžaduje splnenie určitých podmienok. Na začatie procesu likvidácie sro je kľúčové, aby výška záväzkov (dlhov) s. r. o. neprevyšovala majetkovú hodnotu spoločnosti. Následne tak sa môže zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, na ktorom sa spoločníci zúčastnia hlasovania (min. 2/3 hlasov) ohľadom činnosti likvidácie, čo zahŕňa aj určenie likvidátora a spôsobu jeho konania v danom procese. Po rozhodnutí a dohode všetkých (väčšiny) spoločníkov sa pristúpi k zmene obchodného mena: „spol. XY, s. r. o., „v likvidácii““.

s. r. o.

Daný proces sa líši, v tom prípade, ak je vlastníkom a zakladateľom spoločnosti len jedna osoba. V takom prípade sa vypracuje listina „Rozhodnutie jediného spoločníka“, v ktorej budú spomenuté všetky potrebné náležitosti.

Povinnosti likvidátora

Likvidátor je povinný informovať o vstupe do likvidácie:

– daňový úrad

– sociálnu poisťovňu

– zdravotnú poisťovňu

V čase likvidácie spoločnosť nesmie uzatvárať nové obchodné vzťahy s obchodnými partnermi ani nijak rozvíjať budúci chod firmy.

Počas doby likvidácie je potrebné aby spoločnosť uzavrela všetky svoje doterajšie záväzky/pohľadávky.

Ku dňu skončenia likvidácie (najmenej po 6 mesiacoch po vstupe do likvidácie), je povinnosťou likvidátora zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov spoločnosti, ktorí naň majú právo.

Po schválení daných náležitostí sa pristúpi k podaniu návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra SR (elektrickou formou), ku ktorému sa prikladajú ďalšie doklady, ako zápisnice, prezenčné listiny, účtovná závierka, a ďalšie.

Po výmaze spoločnosti z ORSR je podnikanie danej firmy úspešne ukončené.

ukončenie podnikania

Je dôležité si uvedomiť, že likvidácia spoločnosti je celkom náročný proces. Je potrebné si zaobstarať šikovného účtovníka, pomoc skúseného právnika a pripraviť sa na vyhotovenie kopy potrebných dokumentácií. Našťastie dnes už existujú spoločnosti, s pomocou ktorých si ušetríte čas aj prácu. Jednou z nich je advokátska kancelária eZmluva, ktorá Vám so všetkým hravo pomôže a bude Vás viesť od začiatku až po úspešný koniec likvidácie Vašej spoločnosti.

Published by lomi.sk