Prvé ekonomické smery a myšlienky 

1 Merkantilizmus
V pätnástom storočí technické schopnosti ľudstva umožnili rozvoj lodnej dopravy, čo zabezpečovalo lodné spojenie najskôr v Stredomorí, neskôr aj v rámci už objavenej Ameriky, Afriky či Indie. Tieto faktory podnietili vznik prvého uceleného ekonomického myslenia známeho ako “merkantilizmus“ . Tento druh ekonomického myslenia sa rozvíjal v rokoch 1500 až 1750 hlavne v západnej Európe. Štátom ako Anglicko, Francúzsko, Španielsko či Portugalsko priniesol merkantilizmus veľkú ekonomickú silu, bohatstvo a rozvoj. 

peníze

2 Fyziokratizmus
Ekonómia ešte nebola samostatnou vednou disciplínou, ale len súčasťou iných vedných disciplín. Filozofi uvažovali o ekonómii ako o samostatnom systéme myšlienok.  Ako prvý sa ekonómami nazvali francúzsky filozofovia a boli to práve predstavitelia fyziokratizmu pod vedením Francoisa Quesnaya. 
Francois Quesnay bol francúzsky lekár kráľa Ľudovíta XV a jeho milenky Madame de Pampadour. Ekonómiou sa zaoberal už ako šestnásť ročný. K štátu pristupoval ako k ľudskému organizmu, ktorý treba liečiť. Tvrdil, že úlohou ekonómie je odstrániť príčiny, ktoré spôsobujú chorobný stav hospodárstva. Rozdelil spoločnosť na tri triedy:
· vlastníkov pôdy
· produktívnu triedu (podnikatelia a pracujúci v poľnohospodárstve)
· sterilná trieda( pracujúci v ostatných odvetviach, ktorí neprichádzajú s pôdou do styku)

3 Klasická ekonómia
Od roku 1770, vydaním najslávnejšej ekonomickej knihy Adama Smitha: „Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov“, začína v histórii obdobie „klasikov“. Schyľuje sa ku koncu 18. storočia, prelom storočí prináša priemyselnú revolúciu. Adam Smith bol stúpenec a hlásateľ hospodárskej slobody (liberalizmus). Nastolil problémy, ktorých ďalšie riešenie podnietilo rozvoj ekonomickej vedy. Za základ fungovania trhovej ekonomiky pokladal slobodu človeka, slobodu vlastníctva a podnikania. Predpokladal, že všetky ekonomické javy a procesy vyplývajú z prirodzenej povahy človeka – egoistu, ktorý sleduje svoj osobný záujem, a ten je hybnou silou celého ekonomického vývinu. Vznik konkurencie, ktorá prináša slobodnú hru ekonomických síl trhu.

dotek

5 Keynesova makroekonomická teória
Hospodárska kríza v tridsiatych rokoch 20. storočia spôsobila stagnáciu svetového obchodu, pokles výroby a priniesla so sebou hromadnú nezamestnanosť. Východisko z tejto nepriaznivej situácie priniesol významný anglický ekonóm menom John Maynard Keynes. Keynes zdôvodňoval nevyhnutnosť štátnych zásahov do trhovej ekonomiky. Bol autorom diela Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí. Vypracoval teóriu efektívneho dopytu. V období hospodárskeho poklesu to znamená podporovať dopyt zákazníka znížením daní a vytvoriť pracovné príležitosti prostredníctvom programu verejných prác, ktoré sa financujú zo štátnej pôžičky. Podľa Keynesa je najdôležitejšie aby bol dostatok peňazí v hospodárstve. Preto treba ľudí viesť k tomu, peniaze namieste ukladania a hromadenia míňali alebo investovali.

Published by lomi.sk