Podnik je základná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve. Pozostáva z troch zložiek  a to : Osobné , hmotné a nehmotné.
obchodní inovace
Osobným zložkami sú napríklad zamestnanci , hmotné – fyzický kapitál napríklad stroje a nehmotné – licencie , patenty a softvér a podobne. Hlavne znaky podniku sú ekonomická samostatnosť , a právna subjektivita. Znamená to že podnik má slobodu vo svojom podnikaní a taktiež nesie zodpovednosť za svoje hospodárske výsledky. Právna subjektivita zase znamená že podnik má právo vykonávať svoju činnosť samostatne , na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene a na základe týchto znakov stupovať do právnych vzťahov . Založenie podniku spočíva zo založenia podnikateľského plánu , alebo podpísaniu zmluvy. Zmluvy máme tri tipy : Spoločenská zmluva prípade založenia verejných obchodných spoločnosti a komanditných spoločností ( V.O.S , KS ) , Zakladateľská zmluva v prípade S.R.O ak je iba jeden zakladateľ , prípadne zakladateľskou listinou , prípade akciovej spoločnosti alebo S.R.O z dvomi a viac zakladateľmi. Nerozdivel vznik spoločnosti je dňom zápisu do obchodného registra prípade právnických osôb alebo dňom ohlásenia živnosti prípade fyzických osôb.
bílé porsche
Zrušenie podniku znamená ukončenie činnosti podniku teda môže byť ukončenie podniku z likvidáciou alebo bez likvidácie . Z likvidáciou je materiálne že podnik úplne končí podnikateľskú činnosť . Bez likvidácie znamená formálne zrušenie podniku keď podnikateľská činnosť vytrváva ale robí ju niekto iný. Zánik spoločnosti výmazom z obchodného registra v prípade právnických osôb alebo zánikom živnostenského oprávnenia v prípade fyzických osôb. Podlá vlastníctva poznáme podniky súkromné , verejné , zmiešané . No a charakteristiky poznáme obchodné , podniky poskytujúce služby , alebo výrobne . Zvyčajne sa podniky rozdeľujú podľa počtu zamestnancov ale nie je to jediný ukazovateľ , môžeme ich rozdeliť podlá zisku , obrat alebo tržby a podobne. 

Published by lomi.sk