Aj, keď talianske deti majú dlhšie letné prázdniny ako slovenské deti, musia si v laviciach odsedieť omnoho viac hodín. Nieje to len o hodinách, ich vzdelávací systém je už od základnej školy iný. Povinná školská dochádzka v Taliansku trvá 12 rokov, pričom na Slovensku máme povinnú dochádzku 10 rokov.

knihy

Existuje 5 typov talianskych stredných škôl :
Klasická stredná škola – Zvyčajne trvá päť rokov a pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium.
Prírodovedná stredná škola– Trvá päť rokov kladie dôraz hlavne na chémiu, fyziku.
Stredná škola výtvarných umení– Zvyčajne trvá päť rokov a študenti by sa mali pripraviť na štúdium maľby, kresby alebo architektúry.
Jazyková stredná škola – Pripravuje študentov na základy jazykov.
Technická stredná škola– Pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium, alebo na prácu v administratíve či technickom obore.

vzdělání

Maturita, teda kvalifikácia na univerzitu, univerzita v Taliansku je k dispozícií všetkým študentom, ktorý absolvovali päť rokov strednej školy a získali diplom – maturitu. Ak študent navštevoval iba štvorročnú strednú školu, je potrebný jeden rok vzdelávania, aby sa kvalifikoval na svoju univerzitu.

Talianske univerzity patria medzi najstaršie univerzity na svete.
Univerzity v Taliansku je možné rozdeliť do 4 skupín:
Verejné vysoké školy financované štátom – štátne školy – väčšina talianskych škôl.
Univerzity financované inou verejnou autoritou ako štát
Súkromných univerzít
Nadstavbové školy

zeměpis

Máš dobrú taliančinu ? Chceš si vyskúšať štúdium na talianskej univerzite?
Vysokoškolské vzdelanie v Taliansku možno získať na vyše sedemdesiatich vysokých školách. Talianske univerzity sa v mnohých smeroch veľmi líšia, od kritérií na prijatie, organizácie štúdia až po výšku a spôsob platby za štúdium.
1.Doklady o doterajšom dosiahnutom vzdelaní.
2.Doklad o znalosti taliančiny ( certifikát jazykovej skúšky )
3.Štipendia – sociálne aj prospechové od univerzity

Published by lomi.sk